Persondatapolitik

Vi har styr på dine data!

D. 25 maj 2018 trådte den nye persondatapolitik - også kendt som GDPR - i kraft. Persondatapolitikken er lavet i overensstemmelse med Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) i forbindelse med behandling af personoplysninger og om udveksling af disse. Læs mere i det følgende om hvilke tiltag vi har gjort, for at beskytte vores patienters personlige oplysninger.

Vil du læse en dybdegående beskrivelse af GHP Gildhøj Privathospitals persondatapolitik, klik her Pdf, 112.1 kB, åbner i nyt vindue..

Du kan også læse meget mere her Pdf, 64.6 kB, åbner i nyt vindue. om hvordan vi behandler dine oplysninger samt hvad dine rettigheder er i den forbindelse.


Hvad indebærer begrebet 'personoplysninger'?

Personoplysninger skal forstås som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. En identificerbar person forstås som en fysisk person der enten direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved en identifikator som fx et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Hvad gør GHP Gildhøj Privathospital specifikt?

GHP Gildhøj Privathospital behandler naturligvis personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Det indebærer bl.a., at vi kun behandler personoplysninger til lovlige, rimelige og legitime formål som kan dokumenteres. Vi behandler udelukkende personoplysninger når vi har et lovligt grundlag.

GHP Gildhøj Privathospital indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger der er nødvendige i relation til det angivne formål. Det betyder, at vi aktivt begrænser indsamlingen og behandlingen af personoplysninger, så det kun behandles i henhold til det nødvendige. Derudover sikrer vi, at personoplysningerne ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for det angivne formål, sikrer vi, at de enten slettes eller anonymiseres, så det ikke længere er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne.

Patientens rettigheder

Når GHP Gildhøj Privathospital behandler personoplysninger, overholder vi vores oplysningspligt, hvilket vil sige, at behandlingen sker på en åben og oplyst måde samt at patienten kender sine rettigheder.

Det indebærer bl.a.:

  • Indsigt i de behandlinger af personoplysninger GHP Gildhøj Privathospital foretager om denne
  • Berigtigelse, såfremt personoplysningerne er forkerte eller mangelfulde
  • Sletning af de personoplysninger vi behandler
  • Begrænsning af behandlingen af personoplysninger
  • Dataportabilitet (betydning: Brugerens ret til egen data)
  • Behandling af indsigelse mod behandling af personoplysninger

E-boks i stedet for almindelig mail

Fra d. 25 maj 2018 vil alle indkaldelser der sendes via mail være renset for persondata. Snarest muligt overgår Gildhøj Privathospital til udelukkende at bruge e-boks til indkaldelser og andre henvendelser til vores patienter, der potentielt indeholder personlige oplysninger.

Alle patienter vil derudover modtage et informationsbrev "Underretning om indsamling af personoplysninger" ved første besøg på Gildhøj Privathospital. Denne beskriver præcist hvilke oplysninger vi modtager om dig, samt dine rettigheder i den forbindelse.


Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?
GHP Gildhøj Privathospital ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

GHP Gildhøj Privathospital ApS
Brøndbyvester Boulevard 16, 2605 Brøndby

CVR-nr.: 14 73 16 79
Telefon: +45 43 43 92 92
Mail: kontakt@gildhoj.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Marianne Lauritzen.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- På e-mail: ml@gildhoj.dk
- På telefon: +45 43 46 02 73
- Ved brev: GHP Gildhøj Privathospital ApS, Brøndbyvester Boulevard 16, 2605 Brøndby, att. Databeskyttelsesrådgiver, Marianne Lauritzen

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
- At diagnosticere og behandle din sygdom samt spørge dig om din tilfredshed med forløbet og behandlingsresultatet.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
- Dine persondata og helbredsoplysninger behandles i henhold til "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler". Fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling / operation foretages jf. "Bekendtgørelse om kosmetisk behandling".
Legitime interesser der forfølges med behandlingen
- De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at diagnosticere og behandle din sygdom samt spørge dig om din tilfredshed med forløbet og behandlingsresultatet.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
- Almindelige oplysninger: navn, adresse, e-mail og telefonnummer
- CPR-nummer
- Følsomme oplysninger
Helbredsoplysninger
Sociale forhold (f.eks. behov for kommunal genoptræning eller hjemmepleje)
Eventuelt religiøse eller etniske oplysninger
Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling
- Tilfredshedsoplysninger vedr. dit forløb og behandlingsresultat


5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Offentlige sygehuse, praktiserende læge, special læge, andre sundhedspersoner, f.eks. fysioterapeuter, andre privathospital, kommune. Regioner i forbindelse med fakturering (kun hvis du er henvist af regioner), forsikringsselskab (kun hvis du bruger din sundhedsforsikring, vores databehandlere (IT-leverandører og billeddiagnostik leverandører).

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer fra dine egne opgivet oplysninger. De kan stamme fra praktiserede læge, sundhed.dk, offentlige sundsvæsen (hospital, analyseafdeling ved blodprøver mv.), forsikringsselskab (hvis du er henvist derfra).

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Alle patientoplysninger, som vi journaliserer på GHP Gildhøj Privathospital bliver opbevaret i henhold til "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler". Jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) §3, stk. 3.1 må patientjournaler ikke slettes. GHP Gildhøj Privathospital skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager.
Vi opbevarer relevante personoplysninger i 5 år plus indeværende år, jf. "Bogføringsloven".
Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsyn på www.datatilsynet.dk.


Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.